135.5×34cm 額装 2013年

善来

退職記念書展に「善(よ)う来(こ)そ」。

135.5×34cm